Video về sự hình thành của một cụm sao lớn chứa khảng 1250 ngôi sao và các sao lùn nâu từ một đám mây phân tử có khối lượng gấp 500 lần khối lượng Mặt Trời theo những tính toán của Matthew R. Bate

<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/DfX31zssTGw">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DfX31zssTGw">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
Nguồn : http://www.astro.ex.ac.uk/people/mba...cluster3d.html
Âm thanh : Linh92 [IMG]images/smilies/pirate_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/pirate_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/pirate_2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/pirate_2.gif[/IMG]