ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ THEO điều khoản HIỆN HÀNH
Nội dung trên này được thực hiện theo điều khoản hiện hành của Bộ xây dựng là Thông tư số: 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số lý lẽ của Thông tư số 10/2015/TT-XD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ kiến tạo nên điều khoản việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ thi công nguyên tắc việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc xây dựng nên và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số lý lẽ của Quy chế quản lý, áp dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung của Thông tư đó là về: Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư: “Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về tác dụng, năng lực theo lý lẽ tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở”.

>>>xem thêm: https://psa.vn/tin-tuc/dich-vu-quan-ly-toa-nha-van-phong-chung-cu.html/

Ngoài ra Thông tư còn có lý lẽ mới về công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

1. Khi đáp ứng đủ điều kiện về tác dụng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số di động liên lạc kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện phép tắc tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở gửi Sở thi công nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở thi công nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì đăng tải công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để đáp ứng công tác quản lý; trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở kiến thiết nên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu.

2. Nội dung thông tin cung cấp để Sở xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đăng tải bao gồm: tên đơn vị quản lý vận hành; họ và tên người đại diện theo pháp luật; điểm bán và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý vận hành.

3. Khi có đổi mới một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi hoàn thành hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm công bố đến Sở kiến thiết nên nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để điều chỉnh hoặc xóa thông tin. (công ty quản lý và khai thác tài sản psa)

Trường họp cơ quan đăng tải thông tin hoặc tổ chức có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã dứt điểm hoạt động hoặc đã giải thể, phá sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành theo lý lẽ thì đơn vị đó bị xóa thông tin trên cổng thông tin điện tử của tổ chức nơi đã đăng tải thông tin.”

Như vậy, phép tắc về việc công khai đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư đã được siết chặt hơn, quy định: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều kiện về tác dụng, năng lực theo điều khoản tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở.