1. Tin tức thiên văn:

www.space.com
www.nasa.gov
www.spacedaily.com
www.astronomy.com
www.dailyastronomy.com
www.astronomynow.com
www.astronomytoday.com
www.universetoday.com
www.astronoews.org
www.physlink.com/
www.marsdaily.com

2. Ảnh thiên văn

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/lib/aptree.html
http://hubblesite.org/
http://www.allthesky.com/

<font size="5"><font color="Red">3. Kiến thức thiên văn cơ bản


http://www.astronomical.org/portal/modules/wfsection/
http://www.nineplanets.org/</font></font>