"Kế toán

Kế toán là việc đo lường, xử lý và truyền đạt thông tin nguồn vốn và phi vốn đầu tư về các thực thể kinh tế như các tổ chức và tập đoàn. Kế toán, vốn được gọi là ""ngôn ngữ kinh doanh"", đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp và chuyển chuyên chở thông tin này đến nhiều người dùng, bao gồm các nhà đầu cơ, chủ nợ, ban quản lý và các cơ quan điều hành. Các người hành nghề kế toán được gọi là kế toán viên. Thuật ngữ ""kế toán"" và "" Con số vốn đầu tư "" thường được dùng như các từ đồng nghĩa.
kế toán là gì
Kế toán có thể được chia thành phổ quát ngành bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán bên ngoài, kế toán thuế và kế toán chi phí. Hệ thống thông tin kế toán được mẫu mã để tương trợ những chức năng kế toán và những hoạt động liên quan. Kế toán nguồn vốn tụ họp vào việc Thống kê thông báo vốn đầu tư của một đơn vị, bao gồm cả việc lập Con số tài chính, cho những người sử dụng thông tin bên ngoài, chẳng hạn như các nhà đầu tư, cơ quan điều hành và nhà cung cấp; và kế toán quản trị tập kết vào việc đo lường, phân tách và Thống kê thông báo để quản lý sử dụng nội bộ. Việc biên chép những giao dịch nguồn vốn, để các bản tóm tắt tài chính có thể được biểu hiện trong các Báo cáo vốn đầu tư, được gọi là kế toán ghi sổ, trong ấy cách ghi sổ kép là hệ thống phổ quát nhất.
kế toán thuế là gì
mặc dù kế toán đã còn đó dưới nhiều hình thức và mức độ phức tạp khác nhau trong phổ thông xã hội loài người, hệ thống kế toán kép đang được sử dụng Bây giờ đã được vững mạnh ở châu Âu thời trung thế kỉ, đặc biệt là ở Venice, và thường được quy cho nhà toán học người Ý và giáo sĩ mẫu Phanxicô Luca Pacioli. Hiện nay, kế toán được tạo điều kiện tiện lợi bởi các doanh nghiệp kế toán như cơ quan lập tiêu chuẩn, đơn vị kế toán và những cơ quan chuyên môn. Báo cáo vốn đầu tư thường được kiểm toán bởi các tổ chức kế toán, và được lập theo các nguyên tắc kế toán được hài lòng chung (GAAP). GAAP được thiết lập bởi các doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn khác nhau như Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán nguồn vốn (FASB) ở Hoa Kỳ và Hội đồng Thống kê tài chính ở Vương quốc Anh. Kể từ năm 2012, ""tất cả những nền kinh tế lớn"" đều có kế hoạch quy tụ hoặc áp dụng các Chuẩn mực Con số vốn đầu tư Quốc tế (IFRS)."
nguyenanhtax.vn